Najem plovil

Pogoji

1.

Splošna določila

Najemodajalec se obvezuje, da bo najeta jadrnica na razpolago do dogovorjenega roka, in sicer pripravljena za uporabo in v brezhibnem stanju.

Če najemodajalec iz nepredvidljivih razlogov (npr. poškodbe iz prejšnjega najema) ne more zagotoviti pogodbeno dogovorjene jadrnice, ima pravico, da najemniku jadrnice izroči jadrnico enake velikosti in števila kabin, ali da povrne znesek najema. V tem primeru najemnik jadrnice ne more uveljavljati nobene odškodnine. Višina povračila se izračuna sorazmerno iz števila dni, v katerih je prišlo do izpada.

2.

Zavarovanje

Najemodajalec se obvezuje, da bo zavaroval jadrnico, in sicer:

 • obvezno zavarovanje
 • kasko zavarovanje v višini vrednosti jadrnice, vključno z opremo; z odbitno franšizo, v določenem znesku.

Nezavarovana je osebna lastnina najemnika jadrnice in posadke.

3.

Področje najema

Če najem poteka na Hrvaškem: Za dogovorjene meje plovnih poti veljajo hrvaške visoke vode. Dodatni dogovori morajo biti sestavljeni v pisni obliki s čarterskim podjetjem, npr. plovba v tujini, velebitski kanal,... Veljajo le dogovori med posameznimi čarterskimi podjetji in najemniki jadrnic (v primeru najema pri slovenskem ali hrvaškem čarterskem podjetju).

4.

Upravljanje z jadrnico

Najemnik jadrnice s svojim podpisom na najemni pogodbi potrdi, da ima mornarsko in navigacijsko znanje, ki je potrebno za upravljanje z jadrnico na odprtih vodah. V nasprotnem primeru imenuje kapitana, ki mora skupaj z najemnikom jadrnice podpisati najemno pogodbo. Najemnik jadrnice s svojim podpisom potrdi, da ima listine in mornarske izkušnje, navedene v najemne pogodbi. Za posledice napačnih navedb je odgovoren najemnik jadrnice. Najemnik jadrnice in kapitan odgovarjata – kolikor nista identična – kot solidarna dolžnika iz te pogodbe.

5.

Posamezne obveznosti najemnika

 • najemnik se obvezuje, da bo negoval jadrnico in njeno opremo in ravnal z njo po pravilih ravnanja dobrega mornarja
 • da ne bo prevažal oseb z gospodarskimi nameni
 • da na krov ne bo vzel večjega števila oseb, kot je predpisano oz. navedeno za jadrnico
 • da se ne bo udeleževal športnih tekmovanj (razen če se predhodno ne dogovori drugače s čarterskim podjetjem)
 • da jadrnice ne bo dajal v podnajem
 • da se poklicno ne bo ukvarjal z ribištvom, trgovino in prevozom
 • da bo izvajal vleko drugih plovil le v primerih klicev na pomoč oz. nesreče na morju
 • da bo vozil ponoči le pri dobri vidljivosti in stabilnem vremenu
 • da bo opravil med vožnjo potrebne kontrole (motorno olje in olje menjalnika, nivo vode)
 • da bo dosledno upošteval zaprta območja dežele, v kateri gostuje
 • da bo upošteval dogovorjene meje plovnih poti
 • da na jadrnici ni dovoljeno imeti s seboj domačih živali

Najemnik jadrnice se obvezuje, da bo v enostavni obliki pisal ladijski dnevnik, v katerega je potrebno vpisati vse dogodke, ki zadevajo poškodbe jadrnice in njene opreme. V primeru havarije ali nesreče je treba natančno opisati potek dogodkov, ki ga mora podpisati pristaniški kapitan, zdravnik ali izvedenec. Poleg tega je potrebno o vsem nemudoma obvestiti najemodajalca ter vodjo izhodiščne marine. Enako velja v primeru, ko ni mogoče manevriranje, v primeru izgube ter v primeru zaplembe s strani oblasti, ali pri oviranju jadrnice s strani zunanjih oseb. Stroški, ki nastanejo zaradi kršitve ali neupoštevanja predpisov, gredo v celoti v breme najemnika jadrnice.

Pri dotiku dna je treba nujno obvestiti vodjo izhodiščne marine, da se lahko prepriča o brezhibnem stanju kobilice in konstrukcije ladijskega dna. V primeru škode se stroški popravila in uporabe žerjava zadržijo od varščine.

Za višjo silo odgovarja najemnik jadrnice do višine varščine.

Stroški zaradi okvare na motorju, poškodbe jader, izgube ali poškodbe predmetov opreme, ki jih povzroči najemnik jadrnice ter zamuda pri vračilu jadrnice se prav tako zadržijo od varščine. Pri stroških, ki jih ni mogoče ugotoviti takoj, vodja izhodiščne marine zadrži znesek, določen na osnovi ocene, v 30 dneh pa se naredi natančen obračun.

6.

Prevzem jadrnice

Najemnik prevzame jadrnico s polnim rezervoarjem za gorivo. Najemnik jadrnice s pomočjo checkliste preveri stanje na jadrnici, popolnost opreme in inventar ter jih potrdi s svojim podpisom. Kasnejši ugovori najemnika v zvezi s primernostjo jadrnice in opreme niso več mogoči.

Če najemodajalec ne more pravočasno popraviti škode iz prejšnjega najema ali jo popravi le delno, lahko najemnik jadrnice odstopi od pogodbe ali uveljavlja znižanje cene, vendar le v primeru, če je okrnjena plovnost jadrnice.

7.

Vračilo jadrnice

Po prenehanju najema najemnik preda jadrnico s polnim rezervoarjem za gorivo, pripravljeno in razporejeno po checklisti kot jo je prevzel.

8.

Zamuda pri vračilu

Najemnik jadrnice se obvezuje, da bo jadrnico vrnil pravočasno, v skladu z dogovorjenim rokom. To obvezo mora izpolniti ne glede na vremenske razmere. Vožnje mora načrtovati tako, da bo tudi pri slabem vremenu pravočasno prišel v izhodiščno marino. Če mu kljub temu ne uspe predati jadrnice kot je bilo dogovorjeno, mora nemudoma obvestiti vodjo izhodiščne marine in počakati na nadaljnja navodila. Pri tem nastale stroške (stroški vračanja, potni stroški za naslednjega najemnika...) plača najemnik jadrnice. Najemodajalec ima pravico, da za dan zamude zaračuna dvojno dnevno ceno. Pri zamudi pri vračilu, nastali po lastni krivdi, mora najemnik ladje za vsako začeto uro (preko rezerviranega časa čarterja) plačati 2% dogovorjene tedenske najemnine. To velja pri zamudi do 12 ur.

9.

Odgovornost najemnika jadrnice in najemodajalca

Pri kršenju pogodbene obveznosti najemnik jadrnice odgovarja najemodajalcu za vso nastalo škodo.

Najemnik jadrnice je sam odgovoren za dejanja in opustitve dejanj, s katerimi je povzročil škodo tretjim.

Če se eventualne zahteve najemnika jadrnice ne morejo urediti takoj pri vračilu jadrnice, jih je treba sporočiti v 8 dneh po prenehanju najema s priporočenim pismom. Dejstva, ki predstavljajo pravno osnovo, mora pisno potrditi vodja izhodiščne marine na kraju vračila jadrnice. Odškodninski zahtevki so omejeni do vrednosti vplačane najemnine.

10.

Plačilni pogoji

Akontacija ob sklenitvi najemne pogodbe v višini 40 % najemnine, ali po dogovoru, ostalo pa najkasneje 30 dni pred pričetkom najema jadrnice.

11.

Varščina

Varščino se položi ob prevzemu jadrnice, v gotovini ali z veljavnimi čeki (Evročeki, potovalni čeki). Če ne pride do nobene škode, dobi najemnik ob vrnitvi jadrnice varščino povrnjeno v celoti. Varščino je potrebno položiti tudi ob najemu jadrnice s kapitanom.

Znesek varščine je odvisen od tipa plovila in čarterskega podjetja.

12.

Odstop

Najemnik jadrnice lahko odstopi od pogodbe najkasneje 8 tednov pred začetkom najema, sicer je dolžan plačati celotno najemnino, razen če je bilo mogoče jadrnico oddati drugemu najemniku. V obeh primerih je najemnik jadrnice dolžan povrniti škodo v pavšalni višini 20 % najemnine.

Vsa plačila je potrebno plačati brez stroškov. Plačilni pogoji so razvidni v najemni pogodbi.

13.

Razno

Ustne obljube ali dodatni dogovori veljajo le, če so potrjeni pismeno. Vsa sporna vprašanja se prizadeva rešiti sporazumno.